Ιστορικό

   Η εταιρεία TRUST ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε απ’ τους Διπλωματούχους Μηχανικούς - ΕΔΕ α) Ανδρέα Κούστα & β) Τσακιρίδου Ευαγγελία - Αθηνά που είναι και οι μοναδικοί μέτοχοί της .


  Οι ως άνω Μηχανικοί ΕΔΕ έχουν μια μακρόχρονη συνεργασία σε επί μέρους κοινοπραξίες Τεχν. έργων και έχουν εκτελέσει μαζί, μια σειρά μικρών και μεγάλων έργων όλων των κατηγοριών.


   H ίδρυση της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας TRUST ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ με αριθ. ΜΕΕΠ 22654 και τάξη ΜΕΕΠ 2η στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ, Α1 ΛΙΜΕΝΙΚΑ και 1η ΗΛΜ (Ηλεκτρομηχανολογικά) & Βιομηχανικά  (βλ. Βεβαίωση ΜΕΕΠ/ΥΠΕΧΩΔΕ).
 
   Υπάρχει εμπειρία της κατασκευαστικής αγοράς Κ. & Δ. Μακεδονίας, Θεσ/νίκης, Αθήνας και άλλων πόλεων απ’ την κατασκευή μεγάλων έργων.
  Διαθέτει στελέχη και συνεργάτες μελετητές και ειδικούς συμβούλους από Θεσσαλονίκη, Αθήνα που έχουν εργαστεί σε ειδικά έργα.
Έτσι είναι σε θέση να ανταποκριθεί με πλήρη επάρκεια στις απαιτήσεις σοβαρών έργων.

   Άλλωστε την τελευταία οκταετία οι ιδρυτές της TRUST ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ με διάφορα κοινοπρακτικά σχήματα έχουν εκτελέσει ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η.Μ έργα προϋπολογισμών άνω των 10 εκατομμυρίων €, μέρος των οποίων φαίνονται παρακάτω (Παράρτημα Ι)